قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی

قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی

به دلیل نوسانات برای آگاهی از قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی با ما در تماس باشید

شهرستان ها مهندس میلاد ارشدی 09130858100

تهران مهندس نیما محمد نژاد 09138976381

چند نکته در مورد قیمت پارچه باند بیمارستانی

عوامل تعیین کننده قیمت

  • برند تولید کننده پارچه های بی بافت یا سوزنی اسپان
  • عرض پارچه (عرض استاندارد 120 ،150،160)
  • گرماژ پارچه (یک متر مربع)

پارچه اسپان باند نساجی کاماش

پارچه اسپان باند از چه موادی تواید می شود؟

این پارچه از الیاف پلی‌­پروپلین تهیه می شود

پلی‌­پروپلین چیست؟

پلی پـروپیلن کـه بـه عنـوان پلـی پـروپن

نیـز شـناخته شـده اسـت،

یـک پلیمـر ترموپلاسـتیک است که

در ابعاد وسیعی اسـتفاده مـی شـود.

ابعـاد در بـر گیرنـده ی صـنایعی ماننـد بسـته بنـدی و برچسـب، نسـاجی، لـوازم التحریـر ،

قطعـات پلاسـتیکی و ظروفـی بـا قابلیـت مجـدد ، تجهیــزات آزمایشــگاهی، اســپیکرها

و قطعــات خــودرو و برگــه هــای پلیمــری مــی باشــد.

پلیمرهــای اضــافی از پــرویپلن مونــور

تشــکیل شــده اســت کــه در برابــر بســیاری از حلالهــای شــیمیایی و مــواد بــازی و اســیدی مقــاوم هســتند.

در ســال 2008 درخواســت هــای جهــانی برای این ماده حجمـی برابـر 45٫1 میلیـون تـن بـود

کـه درامـدی در حـدودی 65 بیلیـون دلار

را برای افراد معاملـه گـر رقـم زد.

پارچه ملت بلون پارچه ماسک

پـروپیلن اولـین پلیمـر ایزوتاکتیـک اسـت

کـه توسـط گیولیـو ناتا در مارچ 1954 آلمـانی شـناخته شـد.

ایـن اکتشـاف پیشـگامانه منجـر بـه تولیـدتجاری پلـی پــروپیلن ایزوتاکتیــک در مقیــاس بــزرگ گردیــد .

پلــی پــروپیلن هــای ســینتیوتاکتیک

اولــین پلیمــــر سینتســــایز شــــده

بــــود کــــه توســــط ناتــــا و همکــــارش تولیــــد شــــد.

الیاف پلی پروپیلن چیست و چگونه تولید می شود؟

الیاف پلی پروپیلن که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خطی تهیه می گردند

و بـه اختصـار پ-پ نامیـده مـی شوند بعد از پیدا شدن کاتالیست زیگلرناتا تولید شدند این کاتا لیست

متبلور شـدن مـی باشد را امکان پذیر ساخت .

از پارچه اسپان باند برای تهیه پارچه ماسک استفاده می شود

پارچه اسپان باند با پارچه sms تفاوت دارد

برای خرید پارچه ماسک سه لایه پزشکی با ما در ارتباط باشید

09131130334 میلاد ارشدی

برای پارچه های ضد آب بیمارستانی که به پارچه گان لمینت معروف است از این پارچه استفاده می شود

https://www.instagram.com/p/B-zPlo_DOiT/
پارچه لمبنت پارچه گان پارچه شان
پارچه لمبنت پارچه گان پارچه شان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان